Recyklace plastů, Plastics Recycling Company

HOT TECH s.r.o.

Areál bývalého vojenského letiště
Na Letišti 429/98
750 02 Přerov-Bochoř
Czech Republic

OBCHODNÍ PARTNEŘI 

 

ODPADY A LEGISLATIVA

Společnost HOTTECH s.r.o. je držitelem oprávnění k výkupu, nakládání a zpracování odpadů vyjma nebezpečných 

Zde ke stažení naše povolení od KÚ Olomouc

KÚ Olomouc, povolení nakládání s odpady.PDF (1012235)

Zabýváme se prioritně výkupem plastových materiálů, ale jsme schopni zpracovat i pochromované dílce, dřevěné paltey, papír a kov, přepracovat je nebo třídit a dále využívat 

3

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

15

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kompozitní obaly

15 01 06

Směsné obaly

16

ODPADY V KATALOGU JINAK NEURČENÉ

16 01 03

Pneumatiky

16 01 19

Plasty

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 03

Plasty

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 39

Plasty

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené